Įstatai

PABRADĖS BENDRUOMENĖS „DOMUS“
ĮSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Pabradės bendruomenė „Domus“ (toliau - Bendruomenė) - savanoriška, savarankiška, ne pelno siekianti asociacija, vienijanti Pabradės, apylinkių ir kitus gyventojus, juridinius asmenis, bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti.
1.2. Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir savo veiklą grindžia šiais įstatais (toliau – Įstatai).
1.3. Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems šiuose Įstatuose ir reikalingos jiems pasiekti.
1.4. Bendruomenė turi, simboliką, savarankišką balansą, sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ar kitoje kredito įstaigoje.
1.5. Bendruomenės buveinės adresas keičiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.6. Bendruomenė veikia Pabradės ir jos apylinkių teritorijoje.

1.7. Bendruomenės veiklos laikotarpis - neterminuotas. Jos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai (toliau – metai).
1.8. Bendruomenė turi teisę gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

II. BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai Bendruomenės tikslai ir uždaviniai:
2.1.1. suburti Pabradėje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Pabrade susijusius asmenis bendruomenės problemoms spręsti organizuotai;
2.1.2. koordinuoti Bendruomenės narių veiklą;
2.1.3. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, puoselėti šeimos, bei dvasines vertybes;
2.1.4. domėtis Pabradės ir jos apylinkių istorija, kaupti ir sisteminti su Pabrade ir jos apylinkėmis susijusią istorinę medžiagą, rūpintis paveldu;
2.1.5. rūpintis Bendruomenės veiklos teritorijos infrastruktūros, socialinių, kultūrinių, ūkinių poreikių formavimu, bei atstovavimu valdžios institucijose;      
2.1.6. padėti Bendruomenės nariams ginti savo interesus ir teises valstybės, vietos savivaldos institucijose ir kitose organizacijose;
2.1.7. ugdyti Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, organizacinei, administracinei ir kitokiai veiklai;
2.1.8. rūpintis Bendruomenės pristatymu Lietuvoje ir užsienyje. Organizuoti susirinkimus, susitikimus, konsultacijas, diskusijas, seminarus, kursus, stovyklas, konkursus, varžybas, dalyvauti kituose renginiuose;
2.1.9. skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą remti bendruomenės narių dalyvavimą sportinėje bei turistinėje veikloje;
2.1.10. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis, būti šių organizacijų nare.
2.2. Siekdama įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius, Bendruomenė:
2.2.1. buria Bendruomenės narius bendrai veiklai;
2.2.2. nekliudomai skleidžia raštu, žodžiu ar kitais būdais informaciją apie savo veiklą, propaguoja Bendruomenės tikslus ir uždavinius;
2.2.3. atlieka savo veiklos teritorijos, gyventojų poreikių ir interesų sociologinius ir kitus tyrimus;    
2.2.4. organizuoja darbo grupes projektų kūrimui ir įgyvendinimui;
2.2.5. jei reikia, samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka, sudarydama su jais autorines, darbo ir kitas sutartis;
2.2.6. organizuoja susirinkimus, mitingus, eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;
2.2.7. perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja;
2.2.8. sudaro sutartis, skolina(si) pinigines lėšas ar turtą;
2.2.9. gauna lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų bei įmonių;
2.2.10. bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, centrinės valdžios ir vietos savivaldos organais;
2.2.11. steigia fondus, vienijasi į visuomeninių organizacijų sąjungas.

2.2.12 vykdo visuomeninę ir švietiejišką veiklą;

2.2.13. vykdo socialinę veiklą;

2.2.14. dirba su vaikais ir jaunimu (skatinimas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įvairi pagalba, švietimas, renginiai ir kt.);

2.3. Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kurios reikia jos tikslams pasiekti:
2.3.1. rengti, leisti ir platinti savo spaudos leidinius, taip pat platinti kitus apie Pabradę, jos istoriją ir (ar) apylinkes parašytus leidinius;
2.3.2. organizuoti koncertinius renginius, parodas, vietos tautodailininkų ir kitų menininkų plenerus, taip pat jų kūrinių parodas – pardavimus ir kitą.
2.4. Bendruomenė gali turėti ir kitokias civilines teises bei pareigas, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems Įstatams.

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS

3.1. Bendruomenę sudaro nariai ir garbės nariai.
3.2. Bendruomenės nariais gali būti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių piliečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Pabradėje ir jos apylinkėse, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, istoriškai ar kitaip susiję su Pabradės vietove ir jai prijaučiantys, siekiantys Bendruomenės tikslų ir užsiregistravę Įstatuose nustatyta tvarka. Jaunesni kaip 18 metų asmenys bendruomenėje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
3.3. Juridinį asmenį bendruomenėje atstovauja jo įgaliotas fizinis asmuo.
3.4. Stojantysis privalo pateikti raštišką prašymą Bendruomenės pirmininkui. Pirmininkas perduoda prašymą, svarstyti artimiausiame Bendruomenės tarybos posėdyje. Prašymas tenkinamas paprasta tarybos narių balsų dauguma. Jei priimamas neigiamas sprendimas, per 5 darbo dienas suinteresuotam asmeniui privaloma pateikti atsisakymo priežastis ir motyvus. Neigiamas Bendruomenės tarybos sprendimas per mėnesį nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas visuotiniam Bendruomenės narių susirinkimui.
3.5. Garbės nariais gali tapti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, ypač nusipelnę Bendruomenei ar Pabradei ir jos apylinkėms. Garbės nario statusas suteikiamas Bendruomenės visuotinio susirinkimo (toliau – Visuotinis susirinkimas) sprendimu.
3.6. Bendruomenės narių sąrašą (narių skaičius neribojamas) tvirtina Bendruomenės pirmininkas, Bendruomenės tarybos sprendimu. Bendruomenės buveinėje turi būti visų narių sąrašas.
3.7. Bendruomenės nariai, išskyrus garbės narius, turi teisę:
3.7.1. dalyvauti Bendruomenės veikloje, teikti siūlymus veiklos klausimais ir gauti informaciją apie Bendruomenės veiklą;
3.7.2. balsuoti Visuotiniame susirinkime, rinkti ir būti renkami į Bendruomenės valdymo ir kontrolės organus;
3.7.3. dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Bendruomenės programas, projektus, dirbti specialistų (ekspertų ir konsultantų) grupėse;
3.7.4. gauti iš Bendruomenės metodinę ir kitą jam reikalingą paramą savo ar Bendruomenės veiklos plėtojimui bei interesų gynimui;
3.7.5. bet kada išstoti iš Bendruomenės, apie tai raštu pranešus Bendruomenės tarybai.
3.8. Bendruomenės nariai, išskyrus garbės narius, privalo:
3.8.1. laikytis Bendruomenės Įstatų, priimtų sprendimų, dalyvauti Bendruomenės veikoje;
3.8.2. visuotinio narių susirinkimo nustatytais terminais mokėti nario mokestį ar kitus mokesčius.
3.9. Narystės Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:
3.9.1. savanoriškas išstojimas iš Bendruomenės;
3.9.2. išbraukimas iš narių sąrašo Bendruomenės tarybos sprendimu;
3.9.3. Bendruomenės likvidavimas;
3.9.4. Bendruomenės nario mirtis arba likvidavimas (kai narys yra juridinis asmuo).
3.10. Bendruomenės taryba, gavusi raštišką prašymą, turi išbraukti asmenį iš sąrašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
3.11. Bendruomenės tarybos sprendimu Bendruomenės narys gali būti išbrauktas iš narių sąrašo, jeigu:
3.11.1. nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia šiuos Įstatus;    
3.11.2. pasibaigus nustatytam terminui, nesumoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų;
3.12. Suinteresuotas narys gali apskųsti Bendruomenės tarybos sprendimą Visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis susirinkimas gali atkurti narystę Bendruomenėje.

IV. BENDRUOMENĖS VALDYMO ORGANAI

4.1. Bendruomenė įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
4.2. Bendruomenės valdymo organai yra:
4.2.1. Visuotinis narių susirinkimas;
4.2.2. Bendruomenės taryba;
4.2.3. Bendruomenės pirmininkas.
4.3. Visuotinio narių susirinkimo ir Bendruomenės tarybos posėdžiai protokoluojami.
4.4. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organas, šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per metus, ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
4.5. Keičiant Įstatus, renkant Bendruomenės tarybą, Bendruomenės revizijos komisiją ir sprendžiant dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Bendruomenės narių balsų.
4.6. Visuotinį susirinkimą šaukia Bendruomenės pirmininkas savo iniciatyva, Tarybos sprendimu arba 1/3 visų Bendruomenės narių raštišku reikalavimu. Visuotinis susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo ar šiame punkte nustatyto Bendruomenės narių raštiško reikalavimo jį sušaukti dienos. Nariai apie visuotino susirinkimo datą, vietą ir jo darbotvarkę informuojami Įstatų 7.2 p. nustatyta tvarka likus ne mažiau kaip dviems savaitėms iki numatytos visuotinio susirinkimo dienos.
4.7. Visuotinis narių susirinkimas:
4.7.1. nagrinėja, svarsto ir tvirtina Bendruomenės veiklos planą, išlaidų sąmatą, aptaria finansinę būklę;
4.7.2. priima, keičia, papildo Bendruomenės įstatus;
4.7.3. atviru balsavimu renka 3 metų kadencijai 5 narių kolegialų valdymo organą Bendruomenės tarybą.
4.7.4. atviru balsavimu renka 3 metų kadencijai vienasmenį valdymo organą Bendruomenės pirmininką.
4.7.5. atviru balsavimu renka 3 metų kadencijai 3 narių revizijos komisiją;
4.7.6. esant reikalui, atšaukia visą Bendruomenės tarybą, Revizijos komisiją arba pavienius jų narius nesibaigus jų kadencijai;
4.7.7. nustato narystės mokesčio bei kitų įnašų dydį, mokėjimo tvarką ir terminus;
4.7.8. sprendžia narystės Bendruomenėje atkūrimo klausimus;
4.7.9. vertina Bendruomenės tarybos veiklą, finansinių išteklių naudojimą;
4.7.10. priima sprendimus dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo, likvidavimo);
4.7.11. tvirtina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę, programas ir projektus.
4.8. Bendruomenės taryba – valdymo organas, veikiantis tarp visuotinių narių susirinkimų, renkamas trejiems metams iš Bendruomenės narių atviru balsavimu.
4.9. Bendruomenės tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys - Bendruomenės nariai ir Bendruomenės narių - juridinių asmenų deleguoti fiziniai asmenys. Tarybos nario ir jos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
4.10. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų raštu įspėjęs Bendruomenės tarybą.
4.11. Bendruomenės taryba:
4.11.1. Bendruomenės pirmininko teikimu 3 metų kadencijai iš savo narių skiria Pirmininko pavaduotoją, Bendruomenės iždininką;
4.11.2. vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;
4.11.3. organizuoja Visuotinį susirinkimą;
4.11.4. palaiko ryšius su kitomis organizacijomis;
4.11.5. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;
4.11.6. sprendžia priėmimo į Bendruomenę ir pašalinimo iš jos klausimus;
4.11.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu,
4.11.8. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
4.11.9. organizuoja savanoriškus darbus;
4.12. Metų pabaigoje Bendruomenės taryba rengia ir pateikia Visuotiniam susirinkimui praėjusių finansinių metų Bendruomenės veiklos ataskaitą. Bendruomenės veiklos ataskaitoje būtina nurodyti:
4.12.1. informaciją apie Bendruomenės veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus Bendruomenės tikslus;
4.12.2. Bendruomenės narių skaičių finansinių metų pabaigoje;
4.12.3. Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę.
4.13. Bendruomenės veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis susirinkimas.
4.14. Bendruomenės veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Bendruomenė sudaro sąlygas savo buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
4.15. Už Bendruomenės nario veiklą Bendruomenės taryboje jos nariui gali būti atlyginama. Atlyginimo dydį ir apmokėjimo tvarką nustato Visuotinis susirinkimas.
4.16. Bendruomenės taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
4.17. Bendruomenės tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
4.18. Bendruomenės taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.
4.19. 1/3 visų Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Bendruomenės taryba (jos nariu), Taryba (jos narys) privalo sustabdyti savo įgaliojimus (išskyrus teisę organizuoti Visuotinį susirinkimą). Tokiu atveju Įstatuose nustatyta tvarka šaukiamas neeilinis Visuotinis susirinkimas, kuris sprendžia Bendruomenės tarybos (jos nario) likimą.
4.20. Atsistatydinus Bendruomenės pirmininkui, Bendruomenės tarybai arba daugiau nei pusei jos narių, šaukiamas neeilinis Visuotinis susirinkimas Įstatuose nustatyta tvarka.
4.21. Tarybai vadovauja , jos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja Visuotinio susirinkimo išrinktas Bendruomenės pirmininkas.
 4.22. Bendruomenės pirmininkas – vienasmenis valdymo organas. Bendruomenės pirmininkas yra ir Bendruomenės tarybos pirmininkas. Bendruomenės pirmininką renka bendruomenės narių susirinkimas atviru balsavimu 3 metų kadencijai.
4.23. Bendruomenės pirmininkas vadovauja Bendruomenės veiklai ir atlieka šias funkcijas:
4.23.1. organizuoja Bendruomenės tarybos darbą bei yra atsakingas už Bendruomenės tarybos posėdžių sušaukimą bei nutarimų įgyvendinimą;
4.23.2. pasirašo posėdžių protokolus, Bendruomenės sutartis, kitus dokumentus;
4.23.3. šaukia Bendruomenės tarybos posėdžius ir jiems vadovauja;
4.23.4. atstovauja Bendruomenės interesus rajono savivaldybėje ir kitose institucijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme;
4.23.5. apie Bendruomenės tarybos darbą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui;
4.23.6. priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro su jais darbo, autorines ir kitas sutartis.

V. BENDRUOMENĖS TURTAS IR LĖŠOS

5.1. Bendruomenės turtą ir lėšas sudaro:
5.1.1. nario mokestis;
5.1.2. Bendruomenės narių, kitų fizinių asmenų, labdaros organizacijų, labdaros fondų ir kitų juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
5.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
5.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;
5.1.5. skolinto kapitalo lėšos;
5.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
5.2. Bendruomenės turtas ir lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma nėra skirstomos Bendruomenės nariams.
5.3. Bendruomenės turtą ir lėšas administruoja Bendruomenės iždininkas.
5.4. Nario mokesčio mokėjimo tvarka:
5.4.1. nario mokesčio dydį nustato Visuotinis susirinkimas;
5.4.2. nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokėtas iki tų metų pabaigos.
5.5. Bendruomenės nariui išstojus ar jį pašalinus, jo įmokėti mokesčiai ar kitaip perduotos lėšos negrąžinamos.
5.6. Bendruomenė pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Bendruomenės Įstatuose yra nustatyta, tikslams.
5.7. Net ir šiuose Įstatuose nurodytais tikslais Bendruomenei draudžiama:
5.7.1. neatlygintinai perduoti Bendruomenės turtą nuosavybėn Bendruomenės nariui, valdymo organo nariui, Bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;
5.7.2. suteikti paskolas, įkeisti Bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.
5.7.3. skolintis pinigų iš Bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
5.7.4. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas, pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai didesnę negu rinkos kaina, parduoti Bendruomenės turtą už akivaizdžiai mažesnę negu rinkos kaina;
5.7.5. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

     VI. REVIZIJOS KOMISIJA


6.1. Bendruomenės ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti yra sudaroma revizijos komisija.
6.2. Revizijos komisijos narius 3 (trijų) metų kadencijai renka Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas.
6.3. Revizijos komisija:
6.3.1. renka iš savo narių pirmininką ir sekretorių;
6.3.2. ne rečiau kap vieną kartą per metus patikrina Bendruomenės tarybos, etatinės tarnybos ūkinę ir finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę;
6.3.3. atsiskaito už savo veiklą Bendruomenės visuotinianm narių susirinkimui.
6.4. Revizijų komisijų nariais negali būti Bendruomenės samdomi etatiniai darbuotojai ir Bendruomenės renkamų organų nariai.
    

  VII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

           7.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie Įstatai.

           7.2. Vieši Bendruomenės pranešimai skelbiami Registrų centro elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai"  Kiti pranešimai skelbiami rajoniniame laikraštyje ir Bendruomenės tinklapyje. Papildomai gali būti pasirenkami ir kiti pranešimų skelbimo būdai: Facebook paskyroje, elektroniniu paštu bei trumposiomis žinutėmis (SMS). Tais atvejais, kai įstatymai ir šie Įstatai leidžia alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Bendruomenės pirmininkas. 
            7.3. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako Bendruomenės pirmininkas.
             7.4. Įstatai gali būti keičiami Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau, kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Bendruomenės narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Bendruomenės įstatų tekstą (naują redakciją).

 

VIII. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMO IR PABAIGOS YPATUMAI

8.1. Bendruomenė pertvarkoma ar pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
8.2. Jeigu Bendruomenėje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjmą Bendruomenės pirmininkas turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
8.3. Likęs Bendruomenės turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Bendruomenės narių reikalavimus dėl Bendruomenės turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Bendruomenės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Bendruomenę.
8.4. Be kitų Civiliniame kodekse ir įstatymuose nustatytų pareigų, Bendruomenės likvidatorius privalo:
8.4.1. viešai paskelbti apie Bendruomenės likvidavimą ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Bendruomenę, bei savo duomenis;
8.4.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
8.4.3. perduoti likusį Bendruomenės turtą įstatymų nustatyta tvarka;
8.4.4. sudaryti Bendruomenės likvidavimo aktą. Bendruomenės likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
8.4.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
8.4.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Bendruomenės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Bendruomenei išregistruoti.
________________________

Įstatai patvirtinti Pabradės bendruomenės „Domus” visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2017 m. kovo 18 d. (protokolas Nr.V-2)